Traject

Onderzoek
Door middel van gesprekken, vragenlijsten, testen of observaties brengt de ergotherapeut samen met de volwassene de mogelijkheden en beperkingen in het dagelijks handelen in kaart. Eventueel kunnen hierbij ook andere personen, na toestemming, betrokken worden om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Start
Ergotherapiebehandeling kan de juiste weg zijn om te bewandelen, maar mocht een andere weg effectiever lijken, dan kan de ergotherapeut doorverwijzen naar een andere deskundige.

Behandeling en advisering
Wanneer de ergotherapiebehandeling start worden samen met de volwassene doelen opgesteld. Door middel van behandeling, begeleiding en advisering wordt aan de opgestelde doelen gewerkt. Samen wordt bekeken of een activiteit op een andere manier uitgevoerd kan worden en/of geoefend met het gebruik van diverse hulpmiddelen. De ergotherapeut kan hulp bieden bij het aanvragen van diverse hulpmiddelen.

Evaluatie
Tussendoor en aan het eind van de behandeling wordt geëvalueerd of vooruitgang in de gestelde doelen zichtbaar is. Deze evaluatie gebeurdt door alle (direct) betrokkenen. Aan de hand van deze evaluatie wordt besloten of voortzetting van ergotherapie raadzaam is of niet en op welke wijze het traject kan worden vervolgd. Wanneer de persoon is verwezen door een arts of specialist worden de bevindingen en eventuele aanbevelingen tevens kort aan hen gerapporteerd.