“Er werd goed geluisterd naar onze vragen en situatie, en daarbij kwam de therapeute met een advies en extra onderzoeken en begeleiding. Ook bij het uitzoeken van een hulpmiddel durfde ze verder te kijken. Het traject om deze aan te vragen heeft ze ook goed begeleid, evenals het leertraject daarna.”

“De ergotherapeut denkt mee, realiseert zich dat het voor mij ook hard werken is en heeft begrip voor de situatie. Wat ik persoonlijk heel goed vond was op het moment dat het niet meer goed ging er ook direct een aangepast behandelplan kwam. Ik werd heel serieus genomen. Super service dat je mag mailen als je vragen hebt en er ook heel snel antwoord kwam.”

“Goed geholpen, fijn dat er in een periode dat er veel verandert, hulp en ondersteuning is. Dat heeft me door deze periode heen geholpen. Met de gekregen handvatten kan ik nu zelf verder… “

“Ik ben heel tevreden over mijn behandeling bij GRIP. Was bij aanvang wat terughoudend, omdat ik niet precies wist wat het inhield. Maar dit was vlug over. Kreeg duidelijke uitleg en mijn behandeling verliep heel goed. Ben hier erg mee geholpen. Heel blij dat ik de stap gezet heb. “

Volwassenen kunnen om allerlei redenen problemen of beperkingen ervaren in het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut zoekt samen met de volwassene naar manieren om de activiteit zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie, omdat dit bijdraagt aan de zelfstandigheid van mensen. Het (vroegtijdig) inschakelen van een ergotherapeut kan mogelijk maken dat men langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Ook kan ergotherapie een rol spelen in het verlichten van de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

De ergotherapeuten van GRIP zijn o.a. gespecialiseerd in Dementie, Parkinson, NAH, Valpreventie, Handproblematiek, Oncologie, Prikkelverwerking, Chronische pijn en vermoeidheid en Arbeid&Gezondheid.

GRIP, praktijk voor ergotherapie behandelt volwassenen die hun dagelijkse activiteiten niet meer naar wens uit kunnen voeren. Dit zijn vaak volwassenen die beperking ervaren naar aanleiding van bijvoorbeeld ouderdom, dementie, parkinson, MS, ME, reuma, chronische pijn of een CVA.

In onderstaande opsomming worden enkele veel voorkomende hulpvragen beschreven waarvoor volwassenen bij GRIP, praktijk voor ergotherapie terecht kunnen.

Productiviteit

 • Vragen omtrent het huishouden bij bijvoorbeeld het bereiden van maaltijden, het opruimen, schoonmaken, verzorgen van de was en doen van boodschappen
 • Vragen over uitvoering van werk of het volgen van een opleiding
 • Voorkomen en/of verminderen van overbelasting bij het zorgen voor een naaste.
 • Vragen over het indelen van de dag waarbij overbelasting en/of onderbelasting zo veel als mogelijk voorkomen wordt.

Ontspanning

 • Vragen over het uitoefenen van hobby’s zoals kaarten, sporten, lezen, tuinieren, handvaardigheid
 • Vragen over het opnemen en onderhouden van sociale contacten

Verplaatsen

 • Vragen over veilig verplaatsen, o.a. rollatortraining en valpreventie
 • Vragen omtrent het gebruik van een vervoersvoorziening, zoals scootmobiel, rolstoel of aangepaste fiets.
 • Vragen over het opstaan uit een stoel of omdraaien in bed.

Cognitie

 • Vragen omtrent het plannen en indelen van een dag.
 • Vragen over het gebruik van geheugensteuntjes bij mensen met geheugenproblemen.
 • Vragen over het in kaart brengen van het cognitief niveau middels observaties en tests.

Zelfverzorging

 • Vragen met betrekking tot eten, kleden, wassen,  haren kammen, toiletbezoek
 • Vragen omtrent het organiseren van verschillende taken

Onderzoek
Door middel van gesprekken, vragenlijsten, testen of observaties brengt de ergotherapeut samen met de volwassene de mogelijkheden en beperkingen in het dagelijks handelen in kaart. Eventueel kunnen hierbij ook andere personen, na toestemming, betrokken worden om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Start
Ergotherapiebehandeling kan de juiste weg zijn om te bewandelen, maar mocht een andere weg effectiever lijken, dan kan de ergotherapeut doorverwijzen naar een andere deskundige.

Behandeling en advisering
Wanneer de ergotherapiebehandeling start worden samen met de volwassene doelen opgesteld. Door middel van behandeling, begeleiding en advisering wordt aan de opgestelde doelen gewerkt. Samen wordt bekeken of een activiteit op een andere manier uitgevoerd kan worden en/of geoefend met het gebruik van diverse hulpmiddelen. De ergotherapeut kan hulp bieden bij het aanvragen van diverse hulpmiddelen.

Evaluatie
Tussendoor en aan het eind van de behandeling wordt geëvalueerd of vooruitgang in de gestelde doelen zichtbaar is. Deze evaluatie gebeurdt door alle (direct) betrokkenen. Aan de hand van deze evaluatie wordt besloten of voortzetting van ergotherapie raadzaam is of niet en op welke wijze het traject kan worden vervolgd. Wanneer de persoon is verwezen door een arts of specialist worden de bevindingen en eventuele aanbevelingen tevens kort aan hen gerapporteerd.

De ergotherapeuten van GRIP zijn gespecialiseerd in:

Geriatrie
Naarmate iemand ouder wordt kunnen problemen ontstaan in het dagelijks functioneren. Activiteiten die eerst nog zelfstandig uitgevoerd werden, kunnen nu moeilijker verlopen. Denk daarbij aan het in en uit bed stappen, naar de supermarkt gaan of de persoonlijke verzorging. Een aantal van de ergotherapeuten van GRIP zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen en kunnen indien gewenst advies geven aan hun omgeving. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met het bestaande netwerk rondom de cliënt. Op deze manier denkt de ergotherapeut actief mee in het zoveel mogelijk behouden van de zelfredzaamheid en het langer, prettig én veilig thuis kunnen blijven wonen.

Valpreventie
Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Het valrisico wordt vaak door meerdere factoren bepaald. Een ergotherapeut kan deze risicofactoren in- en rondom huis in kaart brengen. Er wordt gekeken wat er in uw situatie nodig is. Er zal dan gericht advies en begeleiding geboden worden om het valrisico te verlagen. Dankzij een individuele aanpak kan het valriscio bij thuiswonende ouderen veelal effectief verlaagd worden. GRIP is aangesloten bij ValNet.

Parkinson
De ziekte van Parkinson is een chronische en progressieve ziekte die zich kan uiten in verschillende problemen in de uitvoer van betekenisvolle dagelijkse activiteiten. Vermoeidheid, tremoren, vertraagde en kleine bewegingen, ‘bevriezen’ en verstoorde balans zijn voorbeelden. De ergotherapeut gaat uit van de mogelijkheden van de persoon met Parkinson om betekenisvolle activiteiten zo lang mogelijk uit te kunnen voeren. Zo wordt gekeken of een handeling op een andere manier uitgevoerd kan worden, of er hulpmiddelen nodig zijn. Tevens kunnen adviezen gegeven worden aan de mantelzorger of andere betrokkenen bij het begeleiden of verzorgen van de cliënt. Ook kunnen er vragen komen van een verwijzer om de veiligheid en zelfstandigheid van de cliënt in kaart te brengen. Om kwalitatief hoogstaande behandeling te kunnen bieden zijn onze Parkinson ergotherapeuten aangesloten bij ParkinsonNet.

Dementie
Een aantal therapeuten van GRIP zijn geschoold in de behandeling van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorger. In de behandeling staan zowel de vragen/behoeften van de persoon met dementie als die van de mantelzorger centraal. Dit kunnen vragen zijn over de uitvoering van dagelijkse handelingen op het gebied van wonen, (vrijwilligers)werk en vrije tijd, of bijvoorbeeld omgang, communicatie en veiligheid. Samen wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om betekenisvolle activiteiten zolang mogelijk naar tevredenheid uit te voeren. Dit wordt bereikt door aan te sluiten bij de mogelijkheden van de persoon met dementie en deze te vergroten en de mantelzorger te versterken in diens rol. Onze gespecialiseerde ergotherapeuten zijn aangesloten bij EDOMAH.

NAH (waaronder CVA en MS)
Niet Aangeboren hersenletsel (waaronder CVA, MS en PCS) brengt lichamelijke en cognitieve problemen met zich mee. Deze problemen kunnen een flinke weerslag hebben op het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Naast het praktisch oefenen van de arm en handfunctie t.a.v. dagelijkse activiteiten zijn we ook bekend met de onzichtbare gevolgen. Zo kunnen we met u meedenken wanneer het gaat over cognitieve gevolgen zoals aandacht en concentratie. We kunnen helpen bij het plannen en organiseren van het dagelijks leven en het omgaan met vermoeidheid na hersenletsel.
Wij werken samen met het Multidisciplinair eerstelijns netwerk NAH en zijn aangesloten bij het NAH Netwerk Zuidoost Brabant. Ook zijn de gespecialiseerde ergotherapeuten van GRIP aangesloten bij MS Zorg Nederland.

Handproblematiek
Handklachten kunnen behoorlijk beperkend zijn bij de uitvoering van uw dagelijkse handelingen. U kunt moeite hebben met uw zelfverzorging, maar ook bij huishoudelijke taken of hobby of sport kunt u moeilijkheden ervaren.
Deze klachten kunnen zijn ontstaan door overbelasting, na een trauma of als gevolg van een aandoening als bijvoorbeeld Reumatoïde artritis of artrose.
Onze gespecialiseerde ergotherapeuten kijken samen met u naar de mogelijkheden om uw pijnklachten te verminderen, mobiliteit te vergroten en de functie van uw hand te verbeteren. Soms kan de oorzaak niet weggenomen worden, maar kan toch verlichting van de klachten bereikt worden door op een andere manier met uw klachten om te gaan. Onze gespecialiseerde ergotherapeuten adviseren u hoe u bij de uitvoer van uw dagelijkse bezigheden de gewrichten zo verantwoord mogelijk kunt gebruiken.
Ook zal er bekeken worden of er middels inzet van verantwoorde oefeningen winst te behalen is. Tevens kan de ergotherapeut adviseren in het gebruik en de aanschaf van eventuele hulpmiddelen of bijvoorbeeld spalken of braces om de verminderde handfunctie te compenseren.

Prikkelverwerking
Op het moment dat de samenwerking tussen waarnemen en bewegen verstoord raakt krijgen de hersenen het moeilijk en zie je snel negatieve gevolgen in het dagelijks leven. We spreken dan van een sensorisch conflict of verstoorde prikkelverwerking. Dit kan zich uitten in bijvoorbeeld overgevoeligheid voor geluid, licht of beweging. Deze samenwerking kan verstoord raken door bijvoorbeeld een val, langdurige mentale overbelasting of een diagnose zoals  NAH of WAD gerelateerde klachten. Soms is er geen bekende oorzaak, maar kan het zo zijn dat je er, wellicht onbewust, al sinds je jeugd mee te maken hebt. De gespecialiseerde ergotherapeut onderzoekt samen met u hoe uw sensorisch profiel in elkaar steekt. Op basis daarvan kunnen interventies gezocht worden die ervoor zorgen dat de dagelijkse activiteiten minder verstoord uitgevoerd kunnen worden. Zij werken volgens het ASITT protocol.

Oncologie
Gevolgen van kanker, zoals pijn en vermoeidheid, hebben een grote impact op het dagelijks leven. Het uitvoeren van  dagelijkse activiteiten kan hierdoor moeilijker worden. De gespecialiseerde ergotherapeut kan u helpen om bijvoorbeeld te leren omgaan met de verhoogde prikkelgevoeligheid of het beter verdelen van uw energie. Soms zal ergotherapie concrete oplossingen kunnen bieden in het dagelijks handelen, op andere momenten zal het vooral gericht zijn op het bereiken van zoveel mogelijk comfort.

Chronische Pijn en vermoeidheid
Bij chronische pijn en vermoeidheid speelt energie en pijnmanagement een belangrijke rol. Onze gespecialiseerde ergotherapeuten maken gebruik van o.a. de activiteitenweger en motivational interviewing om samen met u in beeld te brengen welke taken u graag uit zou willen voeren. Er wordt samen met u gekeken hoe u uw dag in balans kan brengen. Ook kan er gezocht worden naar oplossingen om belastende taken zo licht mogelijk te maken zodat u mogelijk energie overhoudt voor andere zaken.

Houdingsproblematiek
Een probleem bij het zitten of liggen kan een grote invloed hebben op het dagelijks leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pijn, spasme, decubitus en contracturen. Bij houdingsproblematiek is er vaak sprake van te weinig verandering van houding of te weinig ondersteuning van het lichaam tijdens het zitten of liggen. Een ergotherapeut kan ongemakken bij het zitten en/of liggen verhelpen door een juiste houdingsanalyse te doen en hierop volgend passende begeleiding en advisering te bieden. Een aantal ergotherapeuten van GRIP zijn gespecialiseerd in houdingsproblematiek en denken graag met u mee.

Arbeid&Gezondheid
Een goede balans tussen belasting en belastbaarheid is belangrijk op het werk. Vanuit de ARBO-wetgeving zijn maatregelen getroffen om overbelasting te voorkomen. Toch krijgen veel mensen te maken met klachten als houdingsafwijkingen, hoofdpijn en KANS-klachten (Klachten aan Arm Nek en Schouders). Bij staande beroepen kunnen overbelastingsklachten aan benen, voeten of rug ontstaan. Ergotherapie kan werkgever en werknemer adviseren over een verantwoorde werkplek / werksituatie, met als doel klachten te voorkomen of verminderen.
De ergotherapeut doet een observatie gericht op de algehele werksituatie en de werkwijze van de werknemer, adviseert op welke manier de werkplek zo optimaal mogelijk ingericht is en kan adviseren gebruik te maken van ergonomische middelen.
Bij fysiek belastende beroepen maakt de ergotherapeut tevens een analyse van de zwaarte van de belasting en de mogelijkheden voor verlichting of compensatie. De ergotherapeuten van GRIP zijn geschoold op het gebied van de ergonomische werkplek en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Onze ervaringen met werkplekbezoeken zijn ronduit positief, veelal is met kleine aanpassingen een optimale werkplek te realiseren. Zie ook Arbeid.

Zorgtechnologie
Techniek speelt een steeds grotere rol in de maatschappij, zéker ook in de zorgverlening. De ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen en technieken gaat snel. Techniek kan veel mensen helpen om hun zelfstandigheid te behouden of vergroten, om minder klachten te ervaren, meer zelfstandig te zijn maar ook om efficiëntere zorg te leveren. Techniek klinkt voor sommige mensen als iets engs, iets onbekends, of iets dat de zorg onpersoonlijk kan maken. Wij streven ernaar techniek in te zetten om júist de kwaliteit van leven te vergroten. Met een juiste selectie en implementatie kan inzet van techniek veel hulpvragen beantwoorden.
Het is een breed onderwerp. Een aantal voorbeelden van zorgtechnologie zijn: sprekende agenda’s ter ondersteuning van de dagstructuur in het geval van cognitieve problemen, valdetectie en (GPS) alarmering, innovatieve mobiliteitsvoorzieningen t.b.v. de zelfstandigheid van mensen met een beperking, spraakgestuurde computers of apparaten voor communicatie op afstand, etc.
De gespecialiseerde ergotherapeut is op de hoogte van bestaande producten en kan met u bekijken of er voorzieningen zijn die uw hulpvraag beantwoorden. Ook wanneer er voor uw specifieke vraag nog niets op de markt is, denkt zij graag mee hoe we uw dagelijks functioneren op een creatieve manier toch makkelijker kunnen maken.

Mevrouw Cornelissen, 81 jaar, heeft moeite met de verplaatsing buitenshuis. De huisarts verwijst mw. Cornelissen door naar de ergotherapeut om te beoordelen op welke manier zo zelfstandig mogelijk nog naar de supermarkt en haar zus kan gaan. De ergotherapeut zorgt in overleg met de gemeente dat een scootmobiel op proef geleverd wordt, zodat mw. samen met de ergotherapeut in enkele lessen uit kan proberen of deze voorziening een passende oplossing vormt.

Meneer Jansen is 35 jaar en werkt als projectmedewerker op een kantoor. Hij heeft CANS-klachten (RSI) ontwikkeld en zit vanwege de ernst van de klachten thuis. De ergotherapeut observeert de werksituatie en adviseert dhr. Jansen om zijn werkplek anders in te richten en zijn houding te veranderen. Daarnaast bekijkt de ergotherapeut samen met dhr. Jansen de mogelijkheden om zijn computerwerk af te wisselen met het uitvoeren van werkzaamheden waarbij hij gebruik maakt van andere bewegingen.

Meneer Thomassen, 57 jaar, heeft artrose en ervaart daarbij diverse beperkingen. Door zijn pijnlijke schoudergewrichten, polsen en handen heeft dhr. onder andere moeite met tillen en reiken. Dit geeft met name problemen met het koken. De ergotherapeut zoekt samen met dhr. naar passende adviezen, zoals het opnieuw inrichten van de keukenkastjes en de inzet van kleine hulpmiddelen zoals een aangepast mes om de gewrichten minder te belasten.

Mevrouw Aaben, 45 jaar, is na een periode in het revalidatiecentrum vanwege een CVA weer thuis.
Mevrouw en haar echtgenoot constateren, nu ze thuis is, een heleboel zaken die nog problemen opleveren. Zo heeft mw. moeite met kracht zetten bij bijvoorbeeld het opendraaien van kranen en het lopen op de trap. Deze ervaringen koppelen zij terug naar de revalidatiearts, hij zorgt voor een verwijzing naar eerstelijns ergotherapie. De ergotherapeut bekijkt samen met mevrouw en haar man tegen welke problemen ze precies aanlopen. Hierna worden gezamenlijk oplossingen gezocht om mevrouw zo optimaal mogelijk te laten functioneren in haar eigen omgeving.