Traject

Onderzoek
Allereerst onderzoekt de therapeut van GRIP samen met ouders, kind en eventueel leerkracht welke activiteiten, handelingen of vaardigheden lastig zijn. De activiteiten worden met behulp van vragenlijsten, gesprekken, observaties en eventuele tests in kaart gebracht.

Start
Wanneer de problemen in kaart zijn gebracht wordt bekeken welke weg bewandeld dient te worden. Dit kan de weg van ergotherapie zijn, maar de mogelijkheid bestaat ook om door te verwijzen naar andere deskundigen.

Behandeling
Wanneer de ergotherapiebehandeling start worden doelen opgesteld. Door middel van behandeling of training wordt vervolgens gewerkt aan verbetering van de uitvoering. Dit kan vorm worden gegeven door bijvoorbeeld het aanbrengen van structuur, maar ook door verbetering van de voorwaarden om activiteiten uit te kunnen voeren.

Advisering
Naast de behandeling en training worden ook adviezen aan het kind, de ouders en eventueel de leerkracht (na toestemming van ouders) gegeven die gebruikt kunnen worden ter voortzetting van de verbetering en daarmee vaak ook de zelfstandigheid van het kind. Soms volstaat het geven van deze adviezen en is behandeling overbodig.

Evaluatie
Tussendoor en aan het eind van de behandeling wordt geëvalueerd of vooruitgang zichtbaar is. Deze evaluatie gebeurd door alle (direct) betrokkenen. Aan de hand van deze evaluatie wordt besloten of meer ergotherapie raadzaam is of niet en op welke wijze het traject wordt voortgezet. De bevindingen en eventuele aanbevelingen worden tevens kort gerapporteerd naar de verwijzende huisarts of specialist.